Fundacja

STATUT FUNDACJI
„Amazing Cracow”
uchwalony 26 stycznia 2018 roku

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fundacja, dla której ustanowiony jest niniejszy statut (dalej jako „Statut”), została
ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Martą Kabat w dniu 26
stycznia 2018 roku.
2. Fundacja nosi nazwę „Amazing Cracow” (dalej jako „Fundacja”).
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach
(Dz. U.2016.40 tekst jednolity) oraz postanowień niniejszego Statutu.
4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2. TEREN DZIAŁANIA ORAZ SIEDZIBA

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dla pełniejszej realizacji swoich
celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.
3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur i filii, a także innych zakładów
w kraju i za granicą, jak również przystępować do spółek prawa handlowego.
4. Realizacja zadań Fundacji określonych w niniejszym Statucie może być prowadzona
również we współpracy z innymi podmiotami, w tym poprzez wspieranie przez Fundację
innych organizacji pożytku publicznego lub podmiotów, które prowadzą nieodpłatną
działalność zgodną z celami Fundacji, wskazanymi w niniejszym Statucie.
5. Fundacja prowadzi w związku z realizacją swoich celów stronę internetową pod adresem:
http://www.choiceclub.pl/fundacja.

§ 3. CZAS TRWANIA FUNDACJI

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4. CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

1. Celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:
a) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
b) promowanie nieznanych powszechnie tras turystycznych w Krakowie i okolicach;
c) promocja Krakowa jako miejsca atrakcyjnego turystycznie;
d) wspieranie wartościowych i istotnych dla kultury inicjatyw i projektów
artystycznych;
e) rozwój krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku młodzieży;
f) organizowania atrakcyjnych wycieczek po Krakowie;
g) promowanie i organizacja wycieczek;
h) propagowanie czynnego wykorzystania czasu wolnego;
i) działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych;
j) organizowanie kampanii społecznych mających na celu poszerzanie świadomości
kulturowej;
k) działalność charytatywna;
2. Realizacja celów Fundacji następuje poprzez:
a) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi oraz w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
b) pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych
i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację;
c) organizowanie i obsługę wycieczek;
d) organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak
i materialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
e) prowadzenie działalności informacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami
Fundacji;
f) popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
g) skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na
polu samoorganizacji i pomocy wzajemnej;
h) świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom
i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami
Fundacji;
i) promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
j) pozyskiwanie dotacji z różnych źródeł (w tym z poza granic kraju) na realizację
celów statutowych;
k) organizowanie imprez na różną skalę mających na celu promocje aktywnego
spędzania wolnego czasu;
l) organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji,
wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania
wiedzy;
m) organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku
letniego i zimowego dla młodzieży;
n) prowadzenie działalności szkoleniowej;
o) wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjno-
szkoleniowych;
p) wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich
współpracy międzynarodowej;
q) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów
i technologii;
r) organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji;
s) organizowanie zbiórek charytatywnych;
t) realizowanie cyklicznych projektów na rzecz społeczności lokalnej.
3. Działalność Fundacji prowadzona jest jako nieodpłatna. Możliwe jest również
prowadzenie przez Fundację działalności odpłatnej w rozumieniu przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego. W takim przypadku obie formy działalności będą
rachunkowo wyodrębnione. Jednakże ponieważ Fundacja nie działa w celu osiągnięcia
zysku, środki prowadzone z działalności odpłatnej w każdym przypadku mogą być
przeznaczane wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
4. W przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej wymagana jest
uprzednia zmiana Statutu.
5. Jeżeli Fundacja poweźmie decyzję o podjęciu działalności dla której wymagane jest
uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu
takiej koncesji lub zezwolenia.
6. Działalność gospodarcza przez Fundację może być prowadzona bezpośrednio przez
Fundację lub za pośrednictwem wyodrębnionych ośrodków, biur, filii lub innych
zakładów.

§ 5. MAJĄTEK I FINANSE FUNDACJI

1. Majątek Fundacji stanowią:
a) Fundusz założycielski w wysokości 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych
00/100) przyznany w Akcie Ustanowienia Fundacji,
b) inne składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności fundacji.
2. Jest niedozwolone:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej Członków, Członków Organów lub pracowników Fundacji oraz osób,
z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej Członków, Członków Organów lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej Członków, Członków Organów lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą Członkowie Fundacji, Członkowie jej Organów lub pracowników lub ich
osób bliskich.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
4. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 6. DOCHODY

1. Na realizację celów Fundacji przeznaczane będą wszelkie środki, a pochodzące
w szczególności z:
a) z ofiarności publicznej,
b) darowizn i spadków, jak również z zapisów,
c) dotacji i stypendiów od osób fizycznych i prawnych, otrzymywane zarówno z Polski
jak i z zagranicy, w tym w szczególności gromadzone podczas publicznych imprez,
zbiórek, a także wszelkie dochody pochodzące z majątku ruchomego
i nieruchomego,
d) dotacji, subwencji, grantów uzyskanych z funduszy unijnych, funduszy prywatnych
jak również z funduszy krajowych, w tym w szczególności z funduszy centralnych,
wojewódzkich, marszałkowskich i gminnych.
e) inne wpłaty.
2. Wszelkie środki otrzymane przez Fundację na podstawie każdego z tytułów Fundacja
może przeznaczać na każdy z celów swojej działalności.
3. Każdorazowo w przypadku, kiedy Fundacja została powołana do spadku, wymagane jest
złożenie przez Zarząd Fundacji oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem
inwentarza. Przyjęcie takie jest możliwe tylko wówczas, gdy w chwili składania
oświadczenia o przyjęciu spadku, stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.

§ 7. CZŁONKOWSTWO

1. Członkami Fundacji mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, a także
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną.
2. Członkowstwo w Fundacji polega w szczególności na długotrwałym finansowym lub
materialnym wspieraniu celów i zadań Fundacji. Członkowstwo może być również
realizowane poprzez działalność na rzecz Fundacji o charakterze niematerialnym, w tym
w szczególności przez pracę społeczną na rzecz Fundacji.
3. W każdym przypadku członkowstwa, Członkowie Fundacji zobowiązują się przestrzegać
przepisów statutu Fundacji.
4. Członkowie Fundacji uzyskują prawa członkowskie od chwili przyjęcia ich w poczet
Członków Fundacji. Decyzję podejmuje Fundator po rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie
w poczet członków, zaopiniowanego przez Zarząd Fundacji.
5. Fundacja może ponadto Członkom, jak również osobom spoza grona Członków
Fundacji nadawać tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli osoby te dokonały na rzecz Fundacji
wpłaty kwoty co najmniej 3.000 złotych (słownie trzy tysiące złotych 00/100) w skali
roku.
6. Tytuł Sponsora Fundacji jest nadawany przez Zarząd Fundacji po uprzednim uzyskaniu
zgody takiej osoby na nadanie jej tego tytułu.
7. Członkostwo ustaje:
a) z chwilą śmierci,
b) przez wystąpienie, które powinno być pisemnie zgłoszone na ręce Zarządu Fundacji
z zachowaniem terminu 1 miesiąca,
c) przez usunięcie przez Fundatora:
- w przypadku utraty honorowych praw obywatelskich,
- w przypadku naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
- z powodu nagannego zachowania,
- z powodu podejmowania przez Członka jakichkolwiek działań przynoszących
szkodę Fundacji,
- z powodu zaprzestania działalności na rzecz Fundacji.
d) skazanie prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 8. ORGANY FUNDACJI

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji

§ 9. ZARZĄD FUNDACJI

1. Zarząd składa się z 1 do 3 Członków, powoływanych na wspólną, 3 - letnią kadencję.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy. Członków Zarządu na kolejne kadencje
powołują Fundatorzy. Odwołać Członków Zarządu mogą Fundatorzy.
3. Pierwszy Zarząd powołany został przez Fundatorów w składzie:
a) Magdalena Maślicha - Prezes Zarządu
4. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy z Członków Zarządu działających
samodzielnie.
5. Członkowstwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby
uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się funkcji lub odwołania
uchwałą Fundatorów.
6. Członkiem Zarządu może być cudzoziemiec.
7. Obsługę administracyjną i techniczną prac organów Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji.
8. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji
Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji (nie zastrzeżonych
do kompetencji Fundatorów), a w szczególności:
a) podejmowanie wszelkich działań zmierzających do realizacji celów Fundacji,
b) opracowywanie okresowych prognoz i programów działalności Fundacji,
c) zarząd majątkiem Fundacji,
d) przygotowywanie preliminarzy wydatków i dochodów oraz wykonywanie
ustalonych planów wydatków i dochodów,
e) sporządzenie sprawozdań z działalności Fundacji,
f) podejmowanie decyzji o tworzeniu ośrodków, biur, filii, a także o przystępowaniu
do spółek, zrzeszeń oraz innych organizacji i o ich tworzeniu,
g) przyjmowanie spadków, darowizn i subwencji,
h) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie oraz likwidacji Fundacji,
i) nadawanie tytułu sponsora Fundacji.
9. Wszelkie decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i w formie uchwał
podjętych na Posiedzeniu Zarządu.
10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Fundator nie rzadziej, niż raz na rok.
11. Zarząd Fundacji w celu podjęcia uchwały może korzystać z opinii i ocen powołanych
w tym celu specjalistów.
12. Uchwały Zarządu mogą być także podejmowane w trybie obiegowym (w formie
pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną (e-mailem). Wówczas przed podjęciem uchwały
konieczne jest przesłanie do wszystkich Członków Zarządu projektu takiej uchwały,
którzy następnie złożą swoje podpisy pod treścią tego projektu uchwały lub też prześlą
swoje głosy za pomocą poczty tradycyjnej, faxem lub drogą elektroniczną (e-mail).
Sprzeciw Prezesa Zarządu w trybie obiegowym jest skuteczny jeżeli przesłany wszystkim
członkom Zarządu za pomocą środka komunikacji służącego do podjęcia danej uchwały.
13. Bez Posiedzenia Zarządu może zostać podjęta każda uchwała, pod warunkiem jednak, że
Prezes Zarządu wyrazi na podjęcie takiej uchwały pisemną zgodę.

§ 10. FUNDATORZY

1. Fundatorzy posiadają uprawnienia opiniodawcze, kontrolne i nadzorcze.
2. Do uprawnień Fundatorów należą w szczególności:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania.
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielenie
mu absolutorium.
f) kontrola działalności zarządu Fundacji, komórek organizacyjnych lub innych
jednostek powołanych do realizacji celów Fundacji i sprawowanie nad nimi
stałego nadzoru.

§ 11. LIKWIDACJA

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.
2. Likwidacja jest przeprowadzana przez likwidatora wybranego przez Fundatorów.
Likwidator ma prawa Zarządu Fundacji.
3. Majątek Fundacji po likwidacji zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe
Fundacji, w tym poprzez przekazanie środków instytucji działającej w tym obszarze.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.
3. Zmiana Statutu dokonywana jest na wniosek Prezesa Zarządu bądź z inicjatywy
Fundatora i wymaga dla swej ważności formy uchwały.


ul. Floriańska 15
31-019 Kraków


Rezerwacje

Krzysztof Konieczny
Manager

+48 505 725 060
k.konieczny@choiceclub.pl

Imprezy firmowe

Magdalena Maślicha
Business Development Manager

+48 511 971 166
m.maslicha@choiceclub.pl

Informacje dot. rezerwacji:
+48 505 725 060

choice club ©2015 wszelkie prawa zastrzeżone